Word lid Bestel gratis

Lobby

Het Longfonds vertegenwoordigt uw belangen ook in het rayon.

WMO

Zo hebben we vertegenwoordigers in diverse Wmo-adviesraden. Daarin behartigen zij de belangen van chronisch zieken, in het bijzonder mensen met chronische longziekten. Zo hebben zij invloed op het voorzieningenpakket dat in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) door gemeentes beschikbaar wordt gesteld.
De wet moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld met inzet van mantelzorgers en vrijwilligers, met advies en informatie, opvoedingsondersteuning, huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en het verstrekken van hulpmiddelen.

Kwaliteit van zorg

Wie kan beter vertellen wat anders en beter kan in de zorg? Dat is toch altijd de patiënt zelf. In het rayon zijn patiëntvrijwilligers in gesprek met het zorgveld over het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Door aan te geven en te adviseren wat belangrijk is in de zorg voor mensen met astma en/of COPD. Door te signaleren wat wel goed gaat in de zorg en wat nog niet goed gaat, kunnen zij een waardevolle bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg in hun regio/omgeving.
Soms worden zij daarvoor uitgenodigd maar zij kunnen ook zelf het initiatief nemen om bijvoorbeeld met zorggroepen of ziekenhuizen te gaan praten over (het verbeteren van) de kwaliteit van de zorg.

Fijnstof

In Nederland zit veel meer schadelijke fijnstof in de lucht dan wordt gedacht. Het inademen van fijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Mensen die veel fijnstof inademen kunnen tot 10 jaar eerder sterven. Gezonde lucht is belangrijk voor alle mensen en zeker voor mensen met een longziekte. Het Longfonds wil dat gemeenteambtenaren en politici die zich met ruimtelijke ordening bezig houden, dit weten. Daarom zoeken Longfonds vrijwilligers uit het rayon hen regelmatig op.

Scholen naast de snelweg

De lucht die we inademen kan ongezond zijn. Fijnstof uit verkeer is ongezond, zeker bij kwetsbare groepen zoals kinderen. Luchtvervuiling door verkeer kan bij kinderen astma veroorzaken en klachten verergeren. Het Longfonds wil geen nieuwe scholen naast een drukke verkeersweg. Ook in ons rayon zijn er vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.

Wat doet het Longfonds in de regio Drenthe?

Regio Groningen, Drenthe en Friesland bouwen een netwerk op rond scholen (samenwerking met de GGD is hierbij essentieel) en formeren met belanghebbende organisaties een kernteam binnenmilieu.

Kernteam Noord:
  • Heeft het symposium Lekker Fris georganiseerd
  • Heeft een CO2 meter actie gevoerd
  • Biedt voor scholen de toolbox Lekker Fris met lespakketten en lessuggesties
  • Voert gesprekken met gemeente ambtenaren, wethouders en provinciale bestuurder
  • Werkt met de GGD aan een handreiking binnenmilieu voor de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid

Ook in Drenthe komt er vanuit de gemeenten steeds meer aandacht voor het binnenmilieu op scholen. Dat is goed!

Wat kunt u doen?

U kunt met ons samenwerken en met de school van uw kind in gesprek gaan over het belang van een gezond binnenmilieu in de klas. De school kan de toolbox met lespakketten aanvragen voor een projectweek. Ook met eenvoudige tips en maatregelen kan er al veel worden verbeterd aan het klimaat in de klas. Veel heeft te maken met een stukje kennis en bewustwording, waardoor er al snel een verbetering kan optreden.
Vindt u het binnenmilieu ook belangrijk, wilt u informatie of een bijdrage leveren aan dit thema neemt u dan contact op met het secretariaat.